REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU KLOCKOMAT.PL

§ 1. Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego klockomat.pl, prowadzącego swoją działalność pod adresem internetowym www.klockomat.pl.
2. Słownik:
a) Klockomat.pl – serwis internetowy prowadzący działalność polegającą na skupowaniu używanych klocków Lego.
b) Klocki – są to klocki Lego przesyłane przez zamawiających, które Klockomat.pl przyjmuje pod warunkiem, że nie noszą śladów znacznego zużycia lub zniszczenia.
c) Zamawiający – klient korzystający z usług serwisu Klockomat.pl, wyrażający chęć zamiany posiadanych klocków na pieniądze
d) Usługa – świadczenie dokonywane przez Klockomat.pl na rzecz zamawiającego, polegające na zamówieniu przesyłki kurierskiej na wskazany adres, ocenie i weryfikacji przesłanych klocków oraz wypłaceniu za nie odpowiedniej kwoty pieniężnej
e) Formularz – dokument udostępniany na stronie www.klockomat.pl, służący do skompletowania niezbędnych do realizacji zamówienia danych.

§ 2. Warunki dotyczące procedury realizacji zamówienia

1. Skorzystanie z usługi świadczonej przez Klockomat.pl odbywa się poprzez złożenie zamówienia za pomocą formularza i jest jednoznaczne z wyrażeniem przez zamawiającego zgody na zawarcie transakcji po cenie ustalonej przez Klockomat.pl na podstawie wagi i stanu użyteczności klocków.
2. Po zgłoszeniu zamówienia zamawiający otrzymuje potwierdzenie zawarcia transakcji drogą mailową.
3. a) Klockomat.pl zamawia usługę kurierską na adres zamawiającego po zweryfikowaniu treści złożonego zamówienia.
b) Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia jest poprawność wprowadzonych do formularza danych kontaktowych zamawiającego. Wprowadzenie niepełnych lub niepoprawnych danych do formularza skutkować będzie pozostawieniem zamówienia bez rozpatrzenia.
c) Termin odbioru przesyłki od zamawiającego powinien być indywidualne uzgodniony z podmiotem świadczącym usługę kurierską.
4. Klockomat.pl nie ponosi odpowiedzialności za czynności podmiotu świadczącego usługę kurierską, na skutek których zamawiający poniósł lub mógł ponieść straty, a których winy nie można przypisać serwisowi Klockomat.pl
5. Klockomat.pl dokonuje weryfikacji stanu przesłanych klocków. Na tej podstawie przeprowadzona zostaje wycena klocków.
6. Po ustaleniu ceny, którą Klockomat.pl może zapłacić zamawiającemu, zamawiający jest informowany telefonicznie lub drogą mailową o ilości klocków pozytywnie zweryfikowanych przez Klockomat.pl oraz o kwocie pieniędzy, którą za nie otrzyma.
7. Zamawiający może uprzednio poinformować serwis Klockomat.pl, że przed otrzymaniem pieniędzy za przesłane klocki chce otrzymać informacje o wysokości oferowanej przez Klockomat.pl kwoty, jednak może to wydłużyć czas realizacji zamówienia.
8. Minimalna ilość klocków przyjmowanych przez Serwis Klockomat.pl to 1 Kilogram.
9. W przypadku znaczących dysproporcji pomiędzy ilością klocków przesłanych a ilością pozytywnie zweryfikowanych przez Klockomat.pl, serwis skontaktuje się telefonicznie lub drogą mailową z zamawiającym w celu potwierdzenia, czy wyraża on zgodę na zawarcie transakcji po cenie oferowanej przez Klockomat.pl.
10. W przypadku braku odpowiedzi zamawiającego na próby kontaktu ze strony serwisu Klockomat.pl wskazane w pkt. 9 regulaminu przez okres 3 dni, Klockomat.pl zastrzega sobie prawo do zrealizowania transakcji po cenie ustalonej w drodze wyceny wskazanej w pkt. 5 regulaminu.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej transakcji, jednak w razie rezygnacji przyjmuje on na siebie obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy na wskazany rachunek bankowy.
12. Klockomat.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zamówień na adres, z którego w przeszłości dokonano wysyłki o zawartości nie odpowiadającej ustalonym parametrom transakcji (w szczególności, jeżeli przedmiot wysyłki był inny niż klocki).
13. Klockomat.pl oferuje wyższą cenę dla zamawiających, którzy na portalu Facebook kliknęli przycisk „Lubię to!” na fanpage’u serwisu klockomat.pl, z tym zastrzeżeniem, że dane podane w formularzu zamówienia muszą być zgodne z danymi widocznymi na koncie na Facebook’u zamawiającego.
14. Klockomat.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie danych przez osobę zamawiającą usługę w formularzu zamówieniowym, w tym podanie niepoprawnego numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona należność pieniężna za klocki zamawiającego usługę w serwisie.
15. Do zawierania transakcji w serwisie Klockomat.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie z zastrzeżeniem pkt. 16
16. W celu zawarcia transakcji przez osobę niepełnoletnią wymagane jest wyrażenie zgody zawarcia niniejszej transakcji przez jej przedstawiciela ustawowego.
17. W przypadku gdy kwota zawieranej transakcji przekracza 1000,00 zł. Okres w jakim zostanie wypłacona należność po przedstawieniu wyceny klientowi może wydłużyć się do 30 dni.
18. Klocki, które nie zostały pozytywnie zwerifikowane nie są zwracane klientowi. Zwrot klocków nieprzyjętych jest możliwy w przypadku odstąpienia od transakcji.