REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU KLOCKOMAT.PL

§ 1. Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego Klockomat.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.klockomat.pl oraz prowadzonego przez KLOCKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koszalinie przy ul. SZCZECIŃSKA 8-10/27A, 75-135 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000987000 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:6692568109, REGON: 522811763
2. Słownik:
a) Klockomat.pl – serwis internetowy prowadzący działalność polegającą na skupowaniu klocków Lego pod adresem internetowym www.klockomat.pl.
b) Klocki – są to oryginalne klocki Lego przesyłane przez Zamawiających, które Klockomat.pl przyjmuje do wyceny pod warunkiem, że nie noszą śladów znacznego zużycia lub zniszczenia.
c) Zamawiający – klient korzystający z usług serwisu Klockomat.pl, wyrażający chęć zamiany posiadanych klocków na pieniądze.
d) Usługa – świadczenie dokonywane przez Klockomat.pl na rzecz Zamawiającego, polegające na zamówieniu przesyłki kurierskiej na wskazany adres, ocenie i weryfikacji przesłanych klocków oraz wypłaceniu za nie odpowiedniej kwoty pieniężnej.
e) Formularz – dokument udostępniany na stronie www.klockomat.pl, służący do skompletowania niezbędnych do realizacji zamówienia danych.
f) Zamówienie - dyspozycja zamawiającego polegająca na wyrażeniu chęci realizacji usługi świadczonej przez Klockomat.pl poprzez wypełnienie Formularza na stronie internetowej serwisu Klockomat.pl dostępnego pod linkiem www.klockomat.pl/zamowienie.php. Przez jedno Zamówienie rozumie się wprowadzenie i zatwierdzenie danych w Formularzu przez Zamawiającego identyfikującego się takimi samymi danymi w Formularzu w przeciągu 7 kolejnych dni od dnia wypełnienia Formularza po raz pierwszy.
g) Użytkownik - osoba korzystająca ze strony internetowej serwisu Klockomat.pl
h) Weryfikacja klocków - proces polegający na przyporządkowaniu klocków przesłanych do Klockomat.pl przez Zamawiającego zgodnie z poniższym podziałem:
- elementy pozytywnie zweryfikowane (klocki przyjęte) tj. oryginalne klocki Lego w stanie niezniszczonym, które nadają się do ponownego użytkowania. Elementy pozytywnie zweryfikowane są przyporządkowywane na podstawie rodzajów klocków do grup wyszczególnionych w zakładce "Cennik" na stronie internetowej serwisu pod adresem internetowym: www.klockomat.pl/cennik.php. Cennik przedstawia aktualne ceny jakie Klockomat.pl może zaoferować Zamawiającemu za poszczególne grupy klocków.
- elementy nieprzyjęte tj. elementy które nie są klockami, klocki wyprodukowane przez producentów innych niż Lego, klocki zniszczone (klocki połamane, posiadające widoczne gołym okiem charakterystyczne zarysowania, klocki posiadające trwałe przebarwienia).

§ 2. Warunki dotyczące procedury realizacji zamówienia

1. Skorzystanie z usługi świadczonej przez Klockomat.pl odbywa poprzez złożenie zamówienia drogą elektroniczną za pomocą Formularza dostępnego na stronie internetowej serwisu pod adresem internetowym www.klockomat.pl/zamowienie.php i jest jednoznaczne z wyrażeniem przez zamawiającego zgody na zawarcie transakcji po cenie ustalonej przez Klockomat.pl na podstawie wagi i stanu użyteczności klocków.
2. Złożenie zamówienia w serwisie internetowym Klockomat.pl wymaga wypełnienia formularza przez podanie adresu poczty elektronicznej oraz danych niezbędnych do realizacji Usługi. Wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas realizacji usługi, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do realizacji i obsługi zamówień złożonych w Klockomat.pl, a także prawidłowej realizacji Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji Usługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji Usługi.
3. Po zgłoszeniu zamówienia zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną.
4. a) Klockomat.pl zamawia usługę kurierską na adres zamawiającego po zweryfikowaniu treści złożonego zamówienia w celu odbioru klocków od Zamawiającego.
b) Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia jest poprawność wprowadzonych do formularza danych kontaktowych zamawiającego. Wprowadzenie niepełnych lub niepoprawnych danych do formularza skutkować będzie pozostawieniem zamówienia bez rozpatrzenia.
c) Termin odbioru przesyłki od Zamawiającego powinien być indywidualne uzgodniony z podmiotem świadczącym usługę kurierską.
5. Serwis Klockomat.pl ponosi koszty związane z realizacją usługi dostarczenia klocków przez firmę kurierską z zastrzeżeniem, że przesyłka z klockami powinna być przygotowana przez Zamawiającego zgodnie z instrukcją pakowania przedstawioną na stronie internetowej serwisu Klockomat.pl, dostępną pod adresem internetowym: www.klockomat.pl/instrukcja.php, w szczególności z zachowaniem odpowiedniej formy pakowania oraz gabarytów tj. wykorzystanie pojedynczego kartonu prostopadłościennego, którego łączna waga po zapakowaniu klocków nie przekracza 30 kilogramów.
6. W przypadku niedostosowania się przez Zamawiającego do zaleceń wynikających z instrukcji pakowania, w szczególności przekroczenia wskazanych gabarytów przesyłki, Zamawiający może zostać obciążony dodatkowym kosztem związanym z transportem przesyłki ponadgabarytowej.
7. Klockomat.pl nie ponosi odpowiedzialności za czynności podmiotu świadczącego usługę kurierską, na skutek których zamawiający poniósł lub mógł ponieść straty, a których winy nie można przypisać serwisowi Klockomat.pl
8. Zamawiający w ramach jednego Zamówienia otrzymuje jeden list przewozowy, który należy nakleić na pojedynczy karton zgodnie z instrukcją pakowania.
9. Zamawiający może otrzymać więcej listów przewozowych na kolejne przesyłki z klockami w ramach jednego zamówienia pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klockomat.pl oraz z zastrzeżeniem, że waga przesyłki poprzedzającej kolejną przesyłkę powinna wynosić co najmniej 25 kilogramów, lecz nie więcej niż 30 kilogramów. W przypadku jeśli waga przesyłki poprzedzającej będzie wynosić mniej niż 25 kilogramów, Klockomat.pl może naliczyć opłatę Zamawiającemu wysokości 17 zł z każdy kolejny list przewozowy.
10. Klockomat.pl dokonuje weryfikacji stanu przesłanych klocków. Na tej podstawie przeprowadzona zostaje wycena klocków zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie internetowym Klockomat.pl w zakładce "Cennik" oraz dostępnego pod adresem internetowym www.klockomat.pl/cennik.php
11. Po ustaleniu ceny, którą Klockomat.pl może zapłacić zamawiającemu, zamawiający jest informowany poprzez e-mail o ilości klocków pozytywnie zweryfikowanych przez Klockomat.pl oraz o kwocie pieniędzy, którą za nie otrzyma.
12. Proces weryfikacji klocków rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia klocków do serwisu Klockomat.pl przez firmę realizującą usługę kurierską oraz wynosi do 7 dni roboczych. Proces weryfikacji kończy się wysłaniem wyceny klocków do Zamawiającego na adres e-mail podany przez Zamawiającego w Formularzu. 13. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyboru formy wypłaty należności za dostarczone klocki Lego w Formularzu na stronie internetowej. Zamawiający wskazuje w Formularzu formę wypłaty należności:
a) Przelewem na rachunek bankowy - bezpłatana forma wypłaty należności.
b) Przekazem pocztowym - płatna forma wypłaty należności. Przy wyborze przez Zamawiającego tej formy wypłaty należności Zamawiający zostanie obciążony kosztem realizacji przekazu pocztowego w wysokości 10 zł. Opłata ta zostanie odliczona od należności wskazanej w wycenie.
14. Wypłata należności za klocki następuje do dwóch dni roboczych po wysłaniu wyceny do Zamawiającego. Przez wypłatę należności rozumie się nadanie przelewu lub przekazu pocztowego przez Klockomat.pl.
15. Zamawiający może uprzednio poinformować serwis Klockomat.pl, że przed otrzymaniem pieniędzy za przesłane klocki chce otrzymać informację o wysokości oferowanej przez Klockomat.pl kwoty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta Między Stronami w momencie złożenia zamówienia przez formularz na stronie Klockomat.pl., z zastrzeżeniem, że Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od przedstawienia mu wyceny. Powyższego nie stosuje się w przypadku, w którym wycena została zaakceptowana przez Klienta, bądź nie złożył on oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawiania wyceny za wysłany towar, wówczas prawo do odstąpienia wygasa.
16. Minimalna ilość klocków przyjmowanych przez Serwis Klockomat.pl to 1 Kilogram.
17. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej transakcji w terminie 14 dni od otrzymania wyceny przez Serwis Klockomat.pl. W razie rezygnacji Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy na rachunek bankowy serwisu Klockomat.pl w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od transakcji, z zastrzeżeniem pkt. 15
18. Warunkiem zwrotu klocków do Zamawiającego przez Serwis Klockomat.pl w przypadku odstąpienia od transakcji jest zwrot środków pieniężnych wypłaconych w ramach wykonanego zlecenia na rachunek Serwisu Klockomat.pl w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od transakcji.
19. W celu odstąpienia od transakcji Zamawiający przesyła oświadczenie o odstąpieniu od transakcji drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres: biuro@klockomat.pl lub korespondencyjnie na adres: Klockomat Sp. z o.o., ul. SZCZECIŃSKA 8-10/27A, 75-135 Koszalin. Treść oświadczenia: "Odstępuję od transakcji w ramach zamówienia złożonego w dniu.........". Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Zamawiającego.
20. W przypadku odstąpienia od transakcji przez zamawiającego Klockomat.pl odsyła klocki Zamawiającego na adres nadawcy, wskazany przez Zamawiającego w Formularzu zamówieniowym.
21. W przypadku odstąpienia od transkacji Zamawiający może zmienić adres doręczenia przesyłki zwrotnej z zastrzeżeniem podania informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@klockomat.pl o zmianie adresu przesyłki zwrotnej, przed przekazaniem przesyłki zwrotnej przez Klockomat.pl firmie świadczącej usługę kurierską.
22. Klockomat.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień na adres, z którego w przeszłości dokonano wysyłki o zawartości nie odpowiadającej ustalonym parametrom transakcji (w szczególności, jeżeli przedmiot wysyłki był inny niż klocki).
23. Klockomat.pl oferuje wyższą cenę dla zamawiających, którzy na portalu Facebook kliknęli przycisk „Lubię to!” na fanpage’u serwisu klockomat.pl, z tym zastrzeżeniem, że dane podane w formularzu zamówienia muszą być zgodne z danymi widocznymi na koncie na Facebook’u zamawiającego.
24. Klockomat.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie danych przez osobę zamawiającą usługę w formularzu zamówieniowym, w tym podanie niepoprawnego numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona należność pieniężna za klocki zamawiającego usługę w serwisie.
25. Do zawierania transakcji w serwisie Klockomat.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie z zastrzeżeniem pkt. 26.
26. W celu zawarcia transakcji przez osobę niepełnoletnią wymagane jest wyrażenie zgody zawarcia niniejszej transakcji przez jej przedstawiciela ustawowego.
27. W przypadku gdy kwota zawieranej transakcji przekracza 1000,00 zł. Okres w jakim zostanie wypłacona należność po przedstawieniu wyceny Zamawiającemu może wydłużyć się do 30 dni.
28. Klocki, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane (klocki nieprzyjęte) nie są zwracane klientowi. Zwrot klocków nieprzyjętych jest możliwy w przypadku odstąpienia od transakcji.
29. W przypadku gdy zawartość przesyłki nadanej przez Zamawiającego znacząco odbiega od parametrów elementów, które mogą zostać pozytywnie zweryfikowane zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Klockomat.pl zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy oraz zobowiązuje się do zwrotu przesyłki na adres Zamawiającego wskazany w Formularzu zamówieniowym.

§ 3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka Cookies


1. Zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte w dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej serwisu Klockomat.pl w zakładce "Polityka Prywatności" oraz dostępnym pod linkiem: http://www.klockomat.pl/POLITYKA%20PRYWATNO%C5%9ACI%20KLOCKOMAT.pdf
2. Polityka dotycząca wykorzystania cookies w tym zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną są zawarte w dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej serwisu Klockomat.pl w zakładce "Polityka Cookies" oraz dostępnym pod linkiem http://www.klockomat.pl/Polityka%20dotycz%C4%85ca%20wykorzystania%20cookies.pdf